محل تبلیغات شما

مهرورزان، همگان را به زیباترین واژه ها می خوانند و در روزهای سخت یاور یکدیگر می گردند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهربانی، همراهی با سرشت گیتی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم های مهربان، هزاران کهکشان مهر در درون ما می بینند، ستاره هایی که هیچگاه آنها را باور نداشته ایم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم های مهربان، همواره خوبی ها را می بینند و بدیها را چه زود می بخشند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مردم نامهربان، فرمانروایی مهربان نخواهند داشت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدم های مهربان را، نمی توان فراموش ساخت. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمیان تنها با مهر، به یکدیگر گره می خورند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آنکه مهربان نیست، بیمار است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آنکه همراه است و یاور، هر نفسش، بهایی بی انتها دارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

با مهربانی، مهر شیر درنده را هم خواهیم دید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

باید از مهربانی ها و از خودگذشتگی ها تجلیل شود تا همه برای هم جانفشانی کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

براستی مهربانان، فرمانروایان گیتی اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بی هیچ چشمداشتی، همواره مهربان باش. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پاکترین آرزوها، در سینه مهربانان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

خوشرویی همانند زر، دارایی با ارزشی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جام زندگی را، تنها با می مهر و دوستی پر کن. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جهان مهربان است، به یاد آر، بارش باران را، که تپش مهر و زندگیست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهر و مهربانی، درخشش باورهای پاک درون آدمیان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

درازای زندگی، در بخشندگی و مهربانی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

کسانی که از جهان مهربان درون خویش دور شده اند، همواره زندگی را بر خود سخت می کنند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهربان باش، تا هرگز تنها نشوی. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

مهربانی از سادگی و نادانی نیست، مهربانان به یکی از مهمترین هنجارهای گیتی باور دارند و آن برآیند کنش و واکنش است، ساده آنکه باید مهر ورزید تا مهر دید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آدمیان هرگاه، پشتکار داشته اند، شگفتی ها آفریده اند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بجای چشم دوختن بر گذشتگان به آینده بنگرید، کار کنید. کار کنید که فَرِ ما، به داشتن فردایی بهتر برای فرزندانمان است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

باید نگاهی فراتر به تاریخ داشته باشیم، دوران کهن چه باشکوه و چه غم انگیز. به پایان رسیده است، امروز باید در پی آفرینش افتخارات تازه برای دوران خویش باشیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بیش از دشمن، باید از سربازان ترسو و بی نظم هراسید. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بدترین گونه خنده، لبخند به جوک های زهرآگین قومی و زبانی است. همه مردم یک سرزمین باید به هم ببالند و دستان هم را برای رشد و بالندگی بگیرند، پیش از آنکه جوی خون از پس این خنده های نفرین شده جاری شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

برخی از آدم های ناراست می گویند: ما تنها به سخن، دیگران را مسخره می کنیم! حال آنکه در دل دوستشان داریم، "اُرُد" به آن ها می گوید: واژه ها دارای توان بسیار هستند و رستاخیزها برپا نموده اند، واژگان خویش را به ادب بیاراییم و با بزرگداشت یکدیگر شاد شویم و به آینده امیدوار. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

جوک هایی که بر علیه زبان ها و تبارهای گوناگون ساخته و پرآکنده می شوند، به از هم گسیختگی اجتماعی منتهی می گردند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بسیاری از آدمیان، اسیر واژگان بد خویش هستند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بسیاری از جنگ ها، بازتاب نا آگاهی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

بسیاری از ستیزها، برآیند دردها و گریه های دوران خردسالی است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

به هر اندازه دیگران را گرامی بداریم، مهر و دوستی آنها را بدست آورده ایم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شایستگان، بالندگی و شکوفایی خود را، در مخدوش نمودن چهره دیگران نمی بینند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شایستگان بردبارند و امیدوار. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

شایستگان بیشتر زمان ها، نیمه پر لیوان هر موضوعی را می بینند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پشتیبانی از حقوق دیگران، پشتیبانی از حقوق خود ماست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پشیمانی که ما را به راه راست نکشاند، هیچ ارزشی ندارد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پوزش خواستن از پس کار ناشایست، بسیار زیباست و نشان پختگی روان. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

پیش از آنکه ناراستی در درون ما شکافی هولناک پدید آورد، راستی جوییم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

تنها کسی که دلیل خواری همیشگی ما می شود، خود ما هستیم. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فرهنگ باید دربرگیرنده انسان دوستی، آزادی خواهی و مهر به گیتی باشد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

فرهنگ درست به خوبی و پاکی گرایش دارد، از جنگ و ستیز بیزار است و ادب و نیک رفتاری را می پسندد. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

در بلند هنگام هیچ نیرویی، نمی تواند در برابر فرهنگ و هنر، ایستادگی کند. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

آنهایی که مهر ورزیده اند، جاودانه شده اند. و چه زیباست فصل رویش مهر و دوستی. دیوارهای شهرهایمان را با مهر پرشکوفه کنیم و آنچه را نیاز نداریم بر آن بیاویزیم و به هم ببخشیم. این گام کوچک امروز ما، یادگاری باشکوه خواهد بود برای فرزندانمان و دودمانهای پسین، از مردم مهرورز زمانه ما. همدیگر را عاشقانه دوست بداریم که سفر زندگی بسیار کوتاه است. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دیوار مهربانی برآیند مهر و انسانیت است از این رو نامیراست. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

دیوار مهربانی، جایی است که ما آدمها، آنچه نیاز نداریم را برای دیگرانی که نمی شناسیمشان هدیه می دهیم. پس هر چیز ارزشمندی می تواند به دیگران هدیه شود. فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

 


بزرگترین فیلسوف جهان فیلسوف حکیم ارد بزرگ خراسانی orod the great

سخنان فیلسوف حکیم اُرُد بزرگ خراسانی درباره مرده پرستی

اُرُد هرگز نمی میرد

انسانیت به ما می گوید ، ارزش دیگران را پاس بداریم . حکیم ارد بزرگ

فیلسوف ,اُرُد ,حکیم ,  ,مهر ,ها ,اُرُد بزرگ ,حکیم اُرُد ,فیلسوف حکیم ,    ,است فیلسوف

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
fefunslames sicresela آموزش کشتی هووپ موزیک : آهنگ : دانلود ما سه تا... با دانشجو یار برق20شو قایق کاغذی . ایران - کره